+7 (495)
320 3535
Æèëîé êîìïëåêñ Ãóñàðñêàÿ áàëëàäà â Îäèíöîâî. Êâàðòèðû â íîâîñòðîéêàõ Îäèíöîâî.
Æèëîé êîìïëåêñ Ãóñàðñêàÿ áàëëàäà. Íîâîñòðîéêè â Îäèíöîâî.
Ñêèäêà íà êâàðòèðû äî 12%.
Âåðñèÿ äëÿ ïå÷àòè

Ãàðàæ-ñòîÿíêà. ÌÎ, Îäèíöîâñêèé ð-í, ï. ÂÍÈÈÑÑÎÊ, óë. Ìèõàèëà Êóòóçîâà, äîì 5á

ÌÎ, Îäèíöîâñêèé ð-í, ïîñ. ÂÍÈÈÑÑÎÊ, óë. Ìèõàèëà Êóòóçîâà, äîì 5á
Îêîí÷àíèå ñòðîèòåëüñòâà: 4 êâ. 2008ã.
Ýòàæíîñòü: 2
Òèï: Ìîíîëèòíî-êèðïè÷íûé
Ïðîåêò: Èíäèâèäóàëüíûé
Æèëàÿ ïëîùàäü: 1415.3 ì2
Êîîðäèíàòû: 55.660599, 37.215500

Äâóõýòàæíûé ìîíîëèòíî-êèðïè÷íûé ïàðêèíã íà 50 ìàøèíîìåñò ïëîùàäüþ 1415,3 êâ.ì, ðàñïîëîæåí ìåæäó êîðïóñîì 2 æèëîãî êîìïëåêñà «Ãóñàðñêàÿ áàëëàäà» è Ìîæàéñêèì øîññå.

Ïàðêèíã îñíàùåí: ñèñòåìîé îñâåùåíèÿ, ïðèáîðàìè ó÷åòà ýíåðãîðåñóðñîâ, ñèñòåìîé îõðàííî-ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè, ñðåäñòâàìè ïåðâè÷íîãî ïîæàðîòóøåíèÿ, ïîæàðíûì âîäîïðîâîäîì, ñèñòåìîé äðåíàæà è ñèñòåìîé êîíòðîëÿ äîñòóïà - ïåðåä âúåçäîì íà ïàðêèíã óñòàíîâëåí øëàãáàóì.

Î íàëè÷èè ìàøèíîìåñò â ïðîäàæå óçíàâàéòå íà ñòðàíèöå ÌÀØÈÍÎÌÅÑÒÀ


Ðàñïîëîæåíèå íà êàðòå

Îòäåë ïðîäàæ: +7 (495)
320-35-35

Ìîñêîâñêàÿ îáë., Îäèíöîâñêèé ð-í, ïîñ. ÂÍÈÈÑÑÎÊ, ÆÊ «Ãóñàðñêàÿ áàëëàäà» Ñõåìà ïðîåçäà