+7 (495)
320 3535
Æèëîé êîìïëåêñ Ãóñàðñêàÿ áàëëàäà â Îäèíöîâî. Êâàðòèðû â íîâîñòðîéêàõ Îäèíöîâî.
Æèëîé êîìïëåêñ Ãóñàðñêàÿ áàëëàäà. Íîâîñòðîéêè â Îäèíöîâî.
Ñêèäêà íà êâàðòèðû äî 12%.
Âåðñèÿ äëÿ ïå÷àòè

Ãàðàæ-ñòîÿíêà. ÌÎ, Îäèíöîâñêèé ð-í, ï. ÂÍÈÈÑÑÎÊ, óë. Ìèõàèëà Êóòóçîâà, äîì 17à

ÌÎ, Îäèíöîâñêèé ð-í, ïîñ. ÂÍÈÈÑÑÎÊ, óë. Ìèõàèëà Êóòóçîâà, äîì 17à
Îêîí÷àíèå ñòðîèòåëüñòâà: 4 êâ. 2008ã.
Ýòàæíîñòü: 2
Òèï: Ìîíîëèòíî-êèðïè÷íûé
Ïðîåêò: Èíäèâèäóàëüíûé
Îáùàÿ ïëîùàäü: 1417 ì2
Êîîðäèíàòû: 55.660666, 37.217946

Äâóõýòàæíûé ìîíîëèòíî-êèðïè÷íûé ïàðêèíã íà 50 ìàøèíîìåñò ïëîùàäüþ 1417 êâ.ì, ðàñïîëîæåí ìåæäó êîðïóñîì 3 æèëîãî êîìïëåêñà «Ãóñàðñêàÿ áàëëàäà» è Ìîæàéñêèì øîññå.

Ïàðêèíã îñíàùåí: ñèñòåìîé îñâåùåíèÿ, ïðèáîðàìè ó÷åòà ýíåðãîðåñóðñîâ, ñèñòåìîé îõðàííî-ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè, ñðåäñòâàìè ïåðâè÷íîãî ïîæàðîòóøåíèÿ, ïîæàðíûì âîäîïðîâîäîì, ñèñòåìîé äðåíàæà è ñèñòåìîé êîíòðîëÿ äîñòóïà.

Î íàëè÷èè ìàøèíîìåñò â ïðîäàæå óçíàâàéòå íà ñòðàíèöå ÌÀØÈÍÎÌÅÑÒÀ


Ðàñïîëîæåíèå íà êàðòå

Îòäåë ïðîäàæ: +7 (495)
320-35-35

Ìîñêîâñêàÿ îáë., Îäèíöîâñêèé ð-í, ïîñ. ÂÍÈÈÑÑÎÊ, ÆÊ «Ãóñàðñêàÿ áàëëàäà» Ñõåìà ïðîåçäà