+7 (495)
320 3535
Æèëîé êîìïëåêñ Ãóñàðñêàÿ áàëëàäà â Îäèíöîâî. Êâàðòèðû â íîâîñòðîéêàõ Îäèíöîâî.
Æèëîé êîìïëåêñ Ãóñàðñêàÿ áàëëàäà. Íîâîñòðîéêè â Îäèíöîâî.
Ñêèäêà íà êâàðòèðû äî 12%.
Âåðñèÿ äëÿ ïå÷àòè

Êîðïóñ 27 - ã. Îäèíöîâî, óë. Òðèóìôàëüíàÿ, ä.4

Êâàðòèðû â ïðîäàæå

17
121121
16
121121
15
121121
14
121121
13
121121
12
121121
11
121121
10
121121
9
121121
8
121121
7
121121
6
121121
5
121121
4
121121
3
121121
2
121121
1
í.ï.
17
2222
16
2222
15
2222
14
2222
13
2222
12
2222
11
2222
10
2222
9
2222
8
2222
7
2222
6
2222
5
2222
4
2222
3
2222
2
2222
1
í.ï.
17
2222
16
2222
15
2222
14
2222
13
2222
12
2222
11
2222
10
2222
9
2222
8
2222
7
2222
6
2222
5
2222
4
2222
3
2222
2
2222
1
í.ï.í.ï.
17
2122
16
2122
15
2122
14
2122
13
2122
12
2122
11
2122
10
2122
9
2122
8
2122
7
2122
6
2122
5
2122
4
2122
3
2122
2
222
1
í.ï.2í.ï.
17
2212
16
2212
15
2212
14
2212
13
2212
12
2212
11
2212
10
2212
9
2212
8
2212
7
2212
6
2212
5
2212
4
2212
3
2212
2
222
1
í.ï.2í.ï.
17
21112
16
21112
15
21112
14
21112
13
21112
12
21112
11
21112
10
21112
9
21112
8
21112
7
21112
6
21112
5
21112
4
21112
3
21112
2
21112
1
í.ï.2í.ï.
17
2222
16
2222
15
2222
14
2222
13
2222
12
2222
11
2222
10
2222
9
2222
8
2222
7
2222
6
2222
5
2222
4
2222
3
2222
2
2222
1
í.ï.2í.ï.
Ñåêöèÿ 1 Ñåêöèÿ 2 Ñåêöèÿ 3 Ñåêöèÿ 4 Ñåêöèÿ 5 Ñåêöèÿ 6 Ñåêöèÿ 7

 ïëàíèðîâî÷íûõ ðåøåíèÿõ ïðèâåäåíû ïðîåêòíûå ïëîùàäè êâàðòèð, êîòîðûå ìîãóò íåçíà÷èòåëüíî èçìåíÿòüñÿ ïî ðåçóëüòàòàì îáìåðîâ ÁÒÈ. Òî÷íóþ ïëîùàäü âûáðàííîé Âàìè êâàðòèðû óòî÷íÿéòå ó ìåíåäæåðîâ îòäåëà ïðîäàæ.

Îòäåë ïðîäàæ: +7 (495)
320-35-35

Ìîñêîâñêàÿ îáë., Îäèíöîâñêèé ð-í, ïîñ. ÂÍÈÈÑÑÎÊ, ÆÊ «Ãóñàðñêàÿ áàëëàäà» Ñõåìà ïðîåçäà