+7 (495)
320 3535
Æèëîé êîìïëåêñ Ãóñàðñêàÿ áàëëàäà â Îäèíöîâî. Êâàðòèðû â íîâîñòðîéêàõ Îäèíöîâî.
Æèëîé êîìïëåêñ Ãóñàðñêàÿ áàëëàäà. Íîâîñòðîéêè â Îäèíöîâî.
Ñêèäêà íà êâàðòèðû äî 12%.
Âåðñèÿ äëÿ ïå÷àòè

Êîðïóñ 5 – ïîñ. ÂÍÈÈÑÑÎÊ, óë. Äåíèñà Äàâûäîâà, ä.11

Êâàðòèðû â ïðîäàæå

15
2112
14
2112
13
2112
12
2112
11
2112
10
2112
9
2112
8
2112
7
2112
6
2112
5
2112
4
2112
3
2112
2
2112
1
112
17
211112
16
211112
15
211112
14
211112
13
211112
12
211112
11
211112
10
211112
9
211112
8
211112
7
211112
6
211112
5
211112
4
211112
3
211112
2
211112
1
211112
17
211112
16
211112
15
211112
14
211112
13
211112
12
211112
11
211112
10
211112
9
211112
8
211112
7
211112
6
211112
5
211112
4
211112
3
211112
2
211112
1
211112
17
2131
16
2131
15
2131
14
2131
13
2131
12
2131
11
2131
10
2131
9
2131
8
2131
7
2131
6
2131
5
2131
4
2131
3
2131
2
2131
1
23
17
311113
16
311113
15
311113
14
311113
13
311113
12
311113
11
311113
10
311113
9
311113
8
311113
7
311113
6
311113
5
311113
4
311113
3
311113
2
311113
1
3223
17
311113
16
311113
15
311113
14
311113
13
311113
12
311113
11
311113
10
311113
9
311113
8
311113
7
311113
6
311113
5
311113
4
311113
3
311113
2
311113
1
323
15
1312
14
1312
13
1312
12
1312
11
1312
10
1312
9
1312
8
1312
7
1312
6
1312
5
1312
4
1312
3
í.ï.
2
í.ï.
1
í.ï.í.ï.
Ñåêöèÿ 1 Ñåêöèÿ 2 Ñåêöèÿ 3 Ñåêöèÿ 4 Ñåêöèÿ 5 Ñåêöèÿ 6 Ñåêöèÿ 7

 ïëàíèðîâî÷íûõ ðåøåíèÿõ ïðèâåäåíû ïðîåêòíûå ïëîùàäè êâàðòèð, êîòîðûå ìîãóò íåçíà÷èòåëüíî èçìåíÿòüñÿ ïî ðåçóëüòàòàì îáìåðîâ ÁÒÈ. Òî÷íóþ ïëîùàäü âûáðàííîé Âàìè êâàðòèðû óòî÷íÿéòå ó ìåíåäæåðîâ îòäåëà ïðîäàæ.

Îòäåë ïðîäàæ: +7 (495)
320-35-35

Ìîñêîâñêàÿ îáë., Îäèíöîâñêèé ð-í, ïîñ. ÂÍÈÈÑÑÎÊ, ÆÊ «Ãóñàðñêàÿ áàëëàäà» Ñõåìà ïðîåçäà