Ïðîåêò Ãðóïïû êîìïàíèé Æèëèùíûé êàïèòàë
+7 (495)
953 0303
Æèëîé êîìïëåêñ Ãóñàðñêàÿ áàëëàäà â Îäèíöîâî. Êâàðòèðû â íîâîñòðîéêàõ Îäèíöîâî.
Æèëîé êîìïëåêñ Ãóñàðñêàÿ áàëëàäà. Íîâîñòðîéêè â Îäèíöîâî.
Æèëîé êîìïëåêñ â îäèíöîâî
Òðàåêòîðèÿ êîìôîðòíîé æèçíè
Âåðñèÿ äëÿ ïå÷àòè

Òîðãîâî-ðàçâëåêàòåëüíûé öåíòð «Ãóñàðñêàÿ áàëëàäà»

ÌÎ, Îäèíöîâñêèé ð-í, ïîñ. ÂÍÈÈÑÑÎÊ, óë. Äåíèñà Äàâûäîâà, äîì 7
Îêîí÷àíèå ñòðîèòåëüñòâà: 4 êâ. 2012ã.
Òèï: Ìîíîëèòíî-êèðïè÷íûé
Ïðîåêò: Èíäèâèäóàëüíûé
Îáùàÿ ïëîùàäü: 5295.2 ì2
Êîîðäèíàòû: 55.660418, 37.227218

 òîðãîâî-ðàçâëåêàòåëüíîì öåíòðå ïðåäñòàâëåí øèðîêèé ïåðå÷åíü ìàãàçèíîâ è îðãàíèçàöèé, îêàçûâàþùèõ óñëóãè íàñåëåíèþ: çäåñü ðàáîòàþò ìàãàçèíû îäåæäû, äåòñêèé ìàãàçèí, îïòèêà, ñàëîí ñîòîâîé ñâÿçè, ðàñïîëîæåíû îðãàíèçàöèè, îêàçûâàþùèå óñëóãè: àòåëüå, õèì÷èñòêà, ñòðàõîâàÿ êîìïàíèÿ, òóðèñòè÷åñêîå àãåíòñòâî è ò.ä.

Òîðãîâî-ðàçâëåêàòåëüíûé öåíòð «Ãóñàðñêàÿ áàëëàäà» ðàñïîëîæåí íà ñåâåðå æèëîãî êîìïëåêñà «Ãóñàðñêàÿ áàëëàäà» âîçëå Ìîæàéñêîãî øîññå ïî àäðåñó ÌÎ, Îäèíöîâñêèé ðàéîí ïîñ. ÂÍÈÈÑÑÎÊ, óë. Äåíèñà Äàâûäîâà, äîì 7, ââåäåí â ýêñïëóàòàöèþ â 4 êâ. 2012ã.

Ðàñïîëîæåíèå íà êàðòå

Âíèìàíèå! Áàíêðîòñòâî ÀëåóòÑòðîé
Îòäåë ïðîäàæ: +7 (495)
953-03-03

Ìîñêîâñêàÿ îáë., Îäèíöîâñêèé ð-í, ïîñ. ÂÍÈÈÑÑÎÊ, ÆÊ «Ãóñàðñêàÿ áàëëàäà» Ñõåìà ïðîåçäà
Âñå ïðàâà çàùèùåíû. Êîïèðîâàíèå èíôîðìàöèè è ãðàôè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ ñàéòà â êîììåð÷åñêèõ öåëÿõ áåç ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ ÀÎ «Ãèëüäèÿ «Æèëèùíûé êàïèòàë» íå äîïóñêàåòñÿ.